Adafy Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Voimassa 25.5.2018 lähtien

Adafy Oy on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämä rekisteriseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä Selostetta sovelletaan Adafy ollessa rekisterinpitäjä ja kyseessä on henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Adafy Oy (y-tunnus 2480016-8)
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä
Suomi
+358 50 406 5250
2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevat kysymykset voi lähettää Liinamaaria Hakolalle, puh. +358 50 406 5250 tai sähköpostitse liinamaaria.hakola@adafy.com
3. Rekisterin nimi
Adafyn markkinointirekisteri.
4. Perusteet tietojen keräämiselle ja käsittelylle
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys taikka rekisteröidyn suostumus.
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Adafy Oy:n markkinointirekisteriä käytetään Adafy Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien markkinointiin ja näihin rinnastettaviin toimiin.
6. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot sekä henkilön luovuttamat muut tiedot.
7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä Adafyn internet-sivujen kautta, Adafyn tilaisuuksiin, koulutuksiin ja messutapahtumiin osallistuttaessa sekä Adafyn myyntitoiminnan kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä sekä Google Analytics-analytiikkatyökalun avulla.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
9. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Adafy Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
12. Tietojen säilytys ja ajantasaisuudesta huolehtiminen
Adafy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä muuttuneita tietoja.
13. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Adafyn uutiskirjeen tilaus ja kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
14. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen EU:ssa Adafyn käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.
15. Evästeiden (cookies) käyttö
Adafy käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä, joiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet lisäävät sivujen käyttäjäystävällisyyttä, eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt nettisivuillemme, mitä sivujamme käyttäjä on selannut ja milloin, mitä selainta on käytetty, millä käyttöjärjestelmällä, sekä mikä on tietokoneen IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.